Stečaj

Očitovanje dužnika o prijavljenim tražbinama u predstečajnom postupku

ST-336/2019 Trgovački sud u Pazinu

Ispis