Pojmovnik

Oglasne ploče sudova

Objave koje su objavljene na e-Oglasnoj ploči suda. Na e-Oglasnoj ploči svakog suda može objavljivati sam sud, javni bilježnici ili FINA. Odabirom suda dobiju se svi oglasi koji su objavljeni na tom sudu, a još im nije istekao zadnji dan objave. Postavljanjem dodatnih uvjeta pretrage može se dobiti kraći pregled koji je jednostavnije pratiti.

Oglasna ploča FINA

FINA objavljuje oglase vezane uz ovrhu na dijelu oglasne ploče Fine. Objave su po Ovršnom zakonu.

Datum objave

Datum kad je dokument objavljen na e-Oglasnoj ploči.

Posljednji datum objave

Zadnji dan objave na e-Oglasnoj ploči. Protekom tog dana oglas se automatski skida s e-Oglasne ploče i više nije dostupan za preuzimanje. Ukoliko su korisnicima potrebni dodatni podaci vezani uz dokument koji je skinut s e-Oglasne ploče, trebaju se obratiti sudu koji je objavio oglas.
Oglasi objavljeni po stečajnom zakonu nemaju završni datum objave, nego su trajno dostupni na e-Oglasnoj ploči.

Stečaj

Stečajni postupak, sukladno Stečajnom zakonu („Narodne novine“, broj 71/15, 104/17) provodi se radi skupnoga namirenja vjerovnika stečajnog dužnika, unovčenjem njegove imovine i podjelom prikupljenih sredstava. Stečajnim zakonom uređuju se pretpostavke za otvaranje predstečajnoga postupka, predstečajni postupak, pravne posljedice njegova otvaranja i provedbe, zatim pretpostavke za otvaranje stečajnoga postupka, stečajni postupak, pravne posljedice njegova otvaranja i provedbe, stečajni plan, osobna uprava dužnika nesposobnog za plaćanje te pretpostavke i učinci oslobađanja dužnika od preostalih obveza.

Stečaj potrošača

Postupak stečaja potrošača, sukladno Zakonu o stečaju potrošača („Narodne novine“ broj 100/15, 67/18) provodi se s ciljem da se poštenog potrošača oslobodi od obveza koje preostanu nakon unovčenja njegove imovine i raspodjele prikupljenih sredstava vjerovnicima (oslobođenje od preostalih obveza). Zakonom o stečaju potrošača uređuju se opća pravila o stečaju potrošača, izvansudski postupak pred savjetovalištima, pretpostavke za otvaranje postupka stečaja potrošača, postupak pred sudom te pretpostavke i učinci oslobođenja potrošača od preostalih obveza. Razlikuju se redovni postupak stečaja potrošača i skraćeni postupak stečaja potrošača.

Stečajni upravitelji

Stečajni upravitelj je jedno od tijela stečajnog postupka. Za stečajnog upravitelja može se imenovati osoba upisana na listi stečajnih upravitelja za područje nadležnog suda.

Očevidnik stečajnih objava

Očevidnik stečajnih objava je javno dostupan elektronički očevidnik u kojem se unose podaci na temelju kojih se može utvrditi istovjetnost dužnika, broj predmeta, vrsta sudskoga pismena i dan objave pismena na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova.

Povjerenici

Povjerenik, je uz sud, tijelo postupka stečaja potrošača. Za povjerenika se može imenovati osoba upisana na listu povjerenika za područje nadležnoga suda.

Očevidnik objava stečajeva potrošača

Očevidnik objava stečajeva potrošača je javno dostupan elektronički očevidnik u kojem se unose podaci na temelju kojih se može utvrditi istovjetnost potrošača, broj predmeta, vrsta sudskoga pismena i dan objave pismena na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova.

Pozivi na dostavu adrese

Poziv na dostavu adrese je poziv koji se upućuje potrošaču u skladu sa Zakonom o stečaju potrošača („Narodne novine“, broj 100/15. i 67/18.)

Sudske pristojbe

Sudske pristojbe su naknade za radnje koje sud poduzima na zahtjev stranke. Pristojbe propisane ovim Zakonom dužna je platiti stranka na čiji se zahtjev ili u čijem se interesu poduzimaju radnje propisane zakonom. Sudske pristojbe plaćaju se u visini utvrđenoj Tarifom sudskih pristojbi.

Obrasci za podneske

Obrasci za podneske je dio e-Oglasne ploče na kojoj se objavljuju obrasci za predstečajni i stečajni postupak koji su prilog Pravilniku o sadržaju i obliku obrazaca na kojima se podnose podnesci u predstečajnom i stečajnom postupku (Narodne novine“, broj 67/19.)

Zbirni popis nesolventnih (blokiranih) pravnih osoba

Zbirni popis nesolventnih (blokiranih) pravnih osoba je popis pravnih osoba s naznakom neprekinutoga razdoblja blokade računa i ukupnoga duga.

e-Predmet

e-Predmet je javna i besplatna usluga strankama, punomoćnicima i drugim zainteresiranim osobama koje sudjeluju u sudskim postupcima. Pretragom po sudu i poslovnom broju predmeta posjetitelju se omogućuje informiranje o tijeku i dinamici rješavanja predmeta u redovnom postupku i postupku po pravnom lijeku. Budući da sustav podatke o predmetima osvježava jednom dnevno, strankama se omogućuje gotovo trenutni uvid u status svog predmeta, a sudovi se time rasterećuju takvih upita te se njihovo vrijeme u većoj mjeri može posvetiti učinkovitijem rješavanju predmeta. Usluga je dostupna na adresi: http://e-predmet.pravosudje.hr/

Registar nesolventnosti

Registar nesolventnosti je javno dostupan elektronički registar uspostavljen u skladu s Uredbom (EU) 2015/848 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o postupku u slučaju nesolventnosti, kojim se nastoji unaprijediti pružanje informacija relevantnim vjerovnicima i sudovima o pokrenutim postupcima u slučaju nesolventnosti. Registar nesolventnosti dostupan je od 26. lipnja 2018. u skladu s odredbama Uredbe. Registar je dostupan na adresi https://nesolventnost.pravosudje.hr/registar